Rajasthan Tour from Chennai- 3N Jaipur ,1N Jodhpur ,2N Jaisalmer ,1N Bikaner